آیا جاب چگونه کار می‌کند؟

هر کدام از دوره های زیر

۵۰ امتیاز

مدیریت و مهندسی فروش

فروشندگی حرفه ای

خود فروشی و هوش خیابانی

مناظره با غول ها

هر کدام از دوره های زیر

25 امتیاز

هوش هیجانی و مدیریت احساسات

زبان بدن و چهره شناسی

نحوه لیگ‌بندی به صورت زیر است:

تا
۱۰۰ امتیاز
لیگ برنزی

تا
۱۵۰ امتیاز
لیگ نقره‌ای

تا
۲۰۰ امتیاز
لیگ طلایی

تا
۲۵۰ امتیاز
لیگ پلاتینی

فروشندگانی که به لیگ پلاتین راه می یابند قبل از معرفی به سازمان مورد نظر مصاحبه تخصصی حضوری نیز خواهند داشت.